We zijn gestart!

 

29 maart werd onze ChronicCare conventie ondertekend! Dit was dan ook meteen ons officiële startschot!

Alle informatie over ons project vind je hieronder.

Kansarmoede en chronische ziekte: een samenspel?

Binnen de zorgregio Tienen wordt ingezet op het uittekenen van een ambitieus verandertraject dat de zorg voor chronisch zieken ingrijpend zal beïnvloeden. Het uiteindelijke doel is een betere, meer geïntegreerde zorg voor alle personen met een chronische ziekte. Bovendien kozen we er voor om extra te investeren in personen in (kans)armoede. (Inter)nationaal onderzoek toont namelijk aan dat personen met een lage socio-economische status meer geconfronteerd worden met ziekte en multimorbiditeit. Of zoals de Standaard het op 3 februari 2017 verwoordde: “Arm Vlaanderen is ziek Vlaanderen”. Arme personen stellen ook vaker de benodigde behandelingen en zorg uit omwille van financiële of andere redenen. Hierdoor komen ze in een vicieuze cirkel terecht. We willen deze vicieuze cirkel in zorgregio Tienen-Landen doorbreken.

Voor deze oefening zijn we vertrokken vanuit een aantal co-creatiesessies en vanuit een behoeftebevraging bij de doelgroep. Zo komen we tot een gedragen actieplan dat de werkelijke noden binnen onze zorgregio aanpakt.

Hoe veranderen?

Een aantal principes lopen als rode draad door het verandertraject dat we uittekenen. Ten eerste is het belangrijk van de drempel tot de zorg zo laag mogelijk te houden. Eerder wezen we al op de sturende werking van co-creatie bij het uittekenen van de krijtlijnen. Bij de toekomstige uitvoer van het actieplan willen we op dit elan verder gaan. We gaan voor vraaggestuurde en buurtgerichte zorg, met een minimale afstand tussen zorgverlener en de persoon met een chronische ziekte. We voorzien inspraak van de inwoners van elke wijk op de initiatieven in hun buurt.

Vanuit de analyse dat kansarmoede en chronische ziekte een vicieuze cirkel vormen, volgt logischerwijs dat we deze cirkel zo vroeg mogelijk dienen te doorbreken. Preventie heeft aanvankelijk een kost, maar op de lange termijn brengt het op, op vele vlakken (financieel, welzijn, psychologisch, sociaal,…). Naast preventie, organiseren we ook buurtgerichte initiatieven rond detectie en dispatching, versterking en re-integratie.

We zullen transgenerationeel te werk gaan, waarbij we ons krachten bundelen met de bestaande leeftijdsspecifieke netwerken. Deze netwerken hebben een verantwoordelijkheid op vlak van dispatching en ondersteuning van de buurtgerichte zorg (onder andere wat betreft co-creatie en auto-evaluatie), maar fungeren ook als experten bij complexe zorgvragen. Ze detecteren inefficiënties in het aanbod en formuleren voorstellen om deze weg te werken. Zo kunnen ze onder andere actiegerichte werkgroepen oprichten. Ze bewaken ten slotte de afstemming tussen alle opgezette initiatieven voor hun doelgroep.

De netwerken chronische zorg worden op hun beurt in hun verschillende rollen ondersteund door een integrator, die ook de continuïteit over generaties en netwerken verzekert. Zo is het de taak van de integrator om de binnen het project beschikbare data te analyseren en te vertalen naar aanbevelingen. Deze aanbevelingen kunnen dan binnen of over netwerken uitgewerkt worden met aandacht voor wijkspecifieke elementen. De integrator zorgt voor de rapportage naar de stuurgroep en het consortium, en ondersteunt alle partners bij het bundelen van hun krachten.

Om bovengenoemde structuren, de afzonderlijke partners en in bepaalde gevallen zelfs de wijkteams te ondersteunen in hun takenpakket binnen het kader van het project, zullen aparte ondersteunende cellen worden opgericht rond communicatie, kwaliteit, financiën en co-creatie. Deze cellen zullen bestaan uit experten tewerkgesteld binnen de deelnemende organisaties.

Acties

Onze bevraging van de verschillende betrokken partijen (burgers, organisaties, zorgverleners,…) resulteerde, samen met een analyse van de reeds beschikbare data, ook in specifieke acties, waar we in het kader van dit project voluit zullen op inzetten. De acties werden geformuleerd voor een bepaalde doelgroep en zijn gericht op één van de vier aspecten van  zorg: preventie, detectie en dispatching, versterking en re-integratie. Voor elk van deze acties zal ontschotting en samenwerking een cruciale rol spelen, die bepalend zal zijn voor het succesvol aanpakken van de geformuleerde actie.

De krachtlijnen die we bij aanvang van het project prioriteit geven:

1. Een pathway voor kwetsbare zwangerschappen en kansarme gezinnen.

We willen eerst en vooral inzetten op een pathway voor kwetsbare zwangerschappen en kansarme gezinnen. Waarom het zo belangrijk is om hierop in te zetten en hoe we dit willen doen, kan u hier lezen.

2. Een pathway voor kwetsbare ouderen

Een tweede doelgroep waarop we prioritair willen inzetten, zijn de kwetsbare ouderen. Ons pathway voor hen, staat hier.

3. Een pathway voor een zorgzame buurt

De derde krachtlijn, is het opstellen van een pathway voor een zorgzame buurt. Meer hierover kan u hier lezen.